YAZIM KURALLARI

Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi, diğer Türkçe lehçelerde ve İngilizce dillerinde yayına kabul edilmektedir. Yazımda kullanılacak alfabe latin veya kril alfabesi olabilecektir.

Yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmayan makaleler editör kurulu tarafından hakemlere yönlendirilmeden doğrudan reddedilmektedir.

Makalenin Uzunluğu ve Şekil Şartları

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir. Makale de sonuç bölümünden hemen sonra genişletilmiş özet kısmı eklenmeli ve öyle gönderilmelidir.

Başlık

Ana başlık, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır ve “Times New Roman” yazı tipi “16 Punto” büyüklüğünde, koyu ortalı ve 1,5 satır aralığında olmalıdır. Diğer Başlıklar ise  “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, sol tarafta (ilk satır 1,25 değerde) ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra baş editör tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiğinde şu şartlara uyulmalıdır: Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile (birden fazla yazar varsa **, ***, …) “Times New Roman” yazı tipi, “9 punto” büyüklüğünde, ve tek satır aralığında yazılmalıdır.  Örnek yazar bilgileri; Yazar Unvanı /Öğrenci, Çalıştığı Kurum/Öğrencisi ise Üniversitesi ve Alanı, mail adresi.

Her yazarın ORCİD bilgilerine de yer verilmelidir. Orcid numarasını şu adresten alabilirsiniz; https://orcid.org/

Özet ve Genişletilmiş Özet

Makalenin esasını yansıtan Türkçe ve İngilizce “özet” yazılması gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe özet ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve tek satır aralığında olmalıdır. Özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. “Özet”de çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Özet, başlıktan ve yazar/yazarların isminden hemen sonra yazılmalıdır. Özet bölümünde mümkün olduğu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.

Genişletilmiş özet; en az 3000 en fazla 5000 karakter olacak şekilde (karakter sayacı için tıklayınız.), çalışma ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ancak daha çok başlıca bulgular ile genel sonuçlar ile ilgili tatmin edici açıklamaların yapıldığı bir şekilde hazırlanmalıdır. Makale dili İngilizce olacak eserlerde ise Türkçe genişletilmiş özet yazılmalıdır. Sonuç bölümünden hemen sonra kaynakçadan önce metne eklenmelidir. Genişletilmiş özet yazım rehberi için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve İngilizce Özet/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Keywords olmak zorundadır. En az beş adet Anahtar Kelimeler/Keywords yazılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo, şekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak veya başlıkla belirtilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Tablo, Şekil, Ekler vb. “Times New Roman” yazı tipinde yazılıp okunaklı olmak şartı ile yazar/yazarların uygun gördüğü punto’da (genellikle 10, en fazla 12 punto) yazılabilir.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

– Atıf ve Kaynak gösterimi APA yazım kıstaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Açıklama yada mahkeme kararı örneklendirilmediği sürece dipnot yöntemi (dipnot yöntemi kullanıldığında “Times New Roman 9 punto, 1 satır aralığı, girintiler 0, Özel- Asılı- 0.05 değer kullanılmalı) tercih edilmemelidir.
– Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır. Kaynakçada “yayında” şeklinde bir çalışmaya yer verilmesi durumunda bundan atıf yapılan çalışmanın yayınlanmak için kabul edildiği anlaşılmalıdır.
– Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, yayın yılı, : , sayfa nosu parantez içinde yazılarak alıntı cümlesinin sonunda yer almalıdır.

 • Yazar bilgisi, yayım tarihi ve sayfa bilgisi varsa; (Yüce, 2021: 47).
 • Aynı yazar ve tarihli birden fazla eser varsa; (Yüce, 2021 (a): 47), diğer (Yüce, 2021 (b): 54)
 • Yazar bilgisi dışında herhangi bir bilgi yoksa; (Yüce, diğer tanıtıcı herhangi bir bilgi) o da yoksa (Yüce, …)
 • APA dipnotu cümle sonuna noktadan hemen önce konulmalıdır. Örneğin; Akademik yorum, akademik çalışmaların yer aldığı bir platformdur (Kardelen 2021: 45).

– Diğer; (RG 26.07.2007, Sy. 26594)

–  Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” deyişi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalı, açıkça yazılmalıdır. Örnek: (Çelik ve diğerleri, 2021: 47).
– Derleme çalışmalarında kaynak kişi ile görüşmeler metin içerisinde görüşmenin bittiği yere parantez içerisinde kaynak kişinin adı soyadı, kişisel görüşme, tarih yazılmalıdır. Örnek: (Mehmet Yüce, Kişisel Görüşme: 01.01.2021).
– İnternet kaynaklarında metin içerisinde alıntının bittiği yere parantez içerisinde alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır.

Örnek:

 • Adresteki bilgiyi paylaşan bir kurum ya da bir kişi varsa; (Adalet Bakanlığı, 2019: 12.12.2021)
 • Adresteki bilgiyi paylaşan bir kurum ya da bir kişi var ancak yayımlanma tarihi yoksa;  (Yüce, 12.12.2021)
 • Adresteki bilgiyi paylaşan bir kurum ya da bir kişi yoksa ancak yayımlanma tarihi varsa; (http//www……..–, 2019: 01.01.2021).
 • Adreste herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; (http//www…., 01.01.2021)

– Şekiller, Tablolar, haritalar ve resimlerde kaynaklar 9 punto Times New Roman olacak şekilde tablo/şeklin altında yer alacaktır. Tablo, şekil, harita, resim metni dolduracak şekilde yani “sağdan soldan 2.5 cm” olmalıdır. Şekiller ve Tabloların içerisi 10 punto Times New Roman olmalıdır.

Tablo 1: (12 Punto Tİmes New Roman) —  Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Şekil 1: …. (12 Punto, Times New Roman) —- Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Kaynak: Literatürden faydalanılarak tarafımca oluşturulmuştur. (Birden çok yazarlı ise tarafımızca) – “9 punto, Times New Roman”

– Resimler, Haritaların gösterimi metin içerisinde kullanılamayacak kadar çoksa yani metin bütünlüğünü bozacağı düşünülüyor ise bir kısmı ya da tamamı kaynakdan sonra başlıklandırmak suretiyle yerleştirilebilir. Resim ve Haritalar, “sağdan ve soldan 2,5 cm” yani metin çizgisi ile aynı olacak şekilde kullanılmalıdır. Her resim ve kaynak için kaynak gösterilmesi zorunludur.

Örnek:

HARİTALAR —–Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Harita 1: Adı……. (12 Punto Times New Roman) — Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Kaynak: …. (9 punto, Times New Roman)

RESİMLER —— Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Resim 1: Adı…. (12 punto Times New Roman) —– Başlık paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

Kaynak: ….. (9 Punto Times New Roman) — paragraf düzeni ilk satır 1.25 cm girintili

 

KAYNAKÇA

– Kaynakça da, yazarlar başta soyadı açıkça yazılarak adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.
Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak, eğer aynı yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazırlanmalıdır. Kaynakça paragraf düzeni “asılı 1.25 cm” olmalıdır.

 • Tek yazarlı kaynak gösterim yöntemi;
  • Kitap ise; Yüce M. (2018). Vergi Yargılama Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10.Baskı, Bursa : Ekin Kitapevi.
  • Makale/Kitap Bölümü ise; Yüce M. (2021). “İslam Ekonomisinde Temel İlkeler”, İlahiyat Akademi Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, 57- 96.
 • İki yazarlı kaynak gösterim yöntemi;
  • Kitap ise; Yüce M., Çelikkaya A. (2016). Örnek Uygulamalarla Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Bursa: Dora Yayıncılık.
  • Makale/Kitap Bölümü ise;  Çelik M., Yüce M. (2020). “Vergi Hukukunda Tebligat Usulleri Muhatabın Önemi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi,  Cilt 8, Sayı 16, 139- 162.
 • İkiden çok yazarlı kaynak gösterim yöntemi;
  • Kitap ise; Şenyüz D.i vd. (2016). Vergi Hukuku, Güncellenmiş 12.Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.
  • Makale/Kitap Bölümü ise; Gerçek A., vd. (2015). “The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System”, Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ed: Olgu Ö., et al., Paris: IGI Global, Hershey PA, 105-121.

– Raporlar, Mahkeme Kararları, Kanunlar ve diğer mevzuat eserleri;

 • Raporlar; Kamu İhale Kurumu. (2021/6), “Kamu Alımları İzleme Raporu”, Kurumsal Gelişim ve Araştırma Daire Başkanlığı,  Dönem: 01.01.2021- 01.06.2021, Ağustos, 2021.
 • Mahkeme Kararları; Danıştay 9.D, T. 12/12/2021, E. 121/2965, K. 128/2123.
 • Kanunlar; 22/01/2002 Tarih ve 22468 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 4734 No’lu Kamu İhale Kanunu.
 • Diğer Mevzuat Eserleri; 02/04/2020 Tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2020/5 No’lu Genelgesi “Covid-19 Saılgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi”

Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.

– Kaynakçada kaynak kişi ile görüşmeler ayrı bir başlıkla ayrılmalı (Sözlü Kaynaklar), kaynak kişi adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği gibi kaynak kişiye ait bilgiler yer almalıdır.
– Kaynakçada internet kullanımlı kaynaklar ayrı bir başlık ile ayrılmalı (İnternet Kaynakları), alıntının yapıldığı adres yazılmalıdır.

İnternet Kaynaklarını ya da internet uzantısı verdiğiniz kaynakları şöyle yazmalısınız.

 • Adalet Bakanlığı (2019), “Kamu Hukuku Tartışmaları”, http//www.ggfgdfgdfgdgdfgdfgd.com/vbdddfbfdbf, (Erişim Tarihi: 12.12.2021).

–  Kısaltmalar tablosu gerekli ise kaynakçadan sonra eklenmek suretiyle kullanılabilir. Kısaltma kullanıldığında metin içerisinde öncelikle tam adı yazılmalı yanına parantez içerisinde kısaltması yazılmalıdır. Sonraki kullanımlarda doğrudan kısaltma kullanılabilir. Örneğin; Metin içinde ilk kullanım Türk Dil Kurumu (TDK), sonraki kullanımlar TDK

Skip to content